Familie- og skolesamarbejde

Der er tre samarbejdende faktorer omkring barnet, og det er forældrene, barnets lærere og pædagoger, og Familieskolen. Her kan du læse om samarbejdet, de fastlagte møder og de forventninger, Familieskolen har til samarbejdet.

Familiesamarbejdet

Forældrene kender deres børn bedst, og er den vigtigste samarbejdspartner i arbejdet med at skabe de nødvendige forandringer, for at barnet kan trives fuld tid i sin egen klasse.
I Familieskolen deltager en eller begge forælder 2-3 dage om ugen fra kl. 8.10 til kl. 13.30.

Udgangspunktet er, at alle familier besidder ressourcerne til at løse deres egne problemer, og tilgangen til familierne er ressourcefokuseret og anerkendende. Der kan altid findes noget, der fungerer godt for familien. Gennem undervisning, samarbejdsøvelser, aktiviteter og familiesamtaler, arbejder Familieskolen med at styrke relationen mellem barn og forældre.

Der er mulighed for, at andre nære relationer til barnet, også kan deltage i forløbet.

Skolesamarbejdet

Familieskolen har en tæt kontakt til barnets skole under og efter et forløb. Et vigtigt mål er at styrke samarbejdet mellem forældre og barnets skole. Jo mere de to parter bakker hinanden op, jo bedre vil barnet trives i egen klasse.

Under forløbet besøger Familieskolen barnets egen klasse for at observere barnet. Observationerne bruges til sparring med barnets lærere, pædagoger og forældre til barnet. Herudover kan observationerne bruges til at få en snak med forældrene, om hvordan Familieskolen ser barnet i skolekonteksten.

Efter ca. 2 måneder kommer barnet på besøg med sin klasse på Familieskolen, sammen med klassens primære lærere og pædagoger. Her laves forskellige øvelser og aktiviteter, og klassekammeraterne fortæller om de positive forandringer, de har lagt mærke til ved barnet.

Derudover besøger barnets dansk- og matematiklærere og pædagoger Familieskolen under forløbet, og følger en almindelig dag. Formålet med besøget er, at barnets lærere og pædagoger oplever, hvordan barnet og familien arbejder i Familieskolen. På den måde får forældre og lærere og pædagoger en større forståelse for hinanden, og et tættere samarbejde omkring barnet.

Der afholdes som udgangspunkt et møde ca. hver 7 uge i forbindelse med et forløb på Familieskolen.

Til alle møder deltager barnet, forældrene og personalet fra Familieskolen. Desuden deltager evt. lærere/pædagoger og en repræsentant fra ledelsen på den indstillende skole, og personale fra SFO.

Formøde

Før opstart afholdes et formøde på barnets egen skole, hvor der fortælles om forløbet. Barnets lærere/pædagoger og forældrene fremlægger hvilke forandringer der skal ske for at barnet kan for at trives bedre i sin klasse.

Midtvejsevaluering efter ca. 6 uger

Der afholdes midtvejsevaluering ca. hver 6 uger. Her drøftes barnets udvikling, og målene justeres, hvis det er aktuelt.

Afslutningsmøde

Her tales om de positive forandringer hos barnet og familien, samt hvad barnet, familien og skolen skal arbejde videre med i fremtiden. Familieskolen opfordrer til, at skolen og forældrene fastholder det tætte samarbejde, og til at arbejde videre med målskemaet i en periode, for ikke at falde tilbage i dårlige mønstre og uheldig adfærd.

Opfølgningsmøde

Ca. 2 måneder efter barnet slutter på Familieskolen afholdes et opfølgningsmøde på barnets skole.

Efter afslutning af forløbet på Familieskolen, vil det være muligt for Familieskolen at deltage i fremtidige møder vedr. barnet, hvis det er aktuelt.

Forventninger til forældre

 • Det er forældrenes opgave at støtte og guide barnet i undervisningen og i de forskellige aktiviteter, der foregår i Familieskolen.
 • De dage eleven er i sin egen klasse taler forældre og barnet om, hvordan det er gået med at nå målene.

Forventninger til barnet

 • Barnet har ansvaret for at bringe målskemaet mellem skole, hjem og Familieskolen.
 • Barnet afleverer målskemaet til læreren/pædagogen, som udfylder det.
 • Barnet medbringer det undervisningsmateriale, hjemskolen har vurderet at der skal arbejdes med i Familieskolen.

Forventninger til klasseteamet

 • Det undervisningsmateriale som klassen arbejder med, skal eleven også arbejde med i Familieskolen. Det er lærerens ansvar at orientere Familien, evt. via intra.
 • Eleven deltager i klassens ture og arrangementer.
 • Målskemaet udfyldes efter hver time med et point og evt. en kommentar.

Forventninger til Familieskolen

 • Personalet i Familieskolen støtter forældrene i at støtte deres barn.
 • Forældrene er med til alle møder omkring barnet.
 • Familieskolen stiller nysgerrige spørgsmål til familien.
 • Familieskolen er altid lyttende og anerkendende i tilgangen til familien.