Undervisning

På Oust Mølleskolen arbejder vi ud fra Undervisningsministeriets retningslinjer, vedr. folkeskolens fag, (antal af undervisningstimer), ferier og helligdage, mm. Vi opfylder de samme krav, som den almene folkeskole.

Eleverne modtager individuel tilrettelagt specialundervisning i de fag, der passer til elevens årgang samt diverse emneundervisning. Ligeledes er der fokus på undervisning i social udvikling.

Undervisningen er primært tilrettelagt i små grupper, der tilgodeser det enkelte barns forudsætninger og behov. Derudover er der fællesundervisning, hvor børnene øves i at modtage undervisning i en større sammenhæng. Den lille størrelse på grupperne gør, at atmosfæren på skolen er tryg og hyggelig.

På Oust Mølleskolen er vi fleksible idet vi langt hen ad vejen tilrettelægger undervisningen i forhold til vores elevers kompetencer. Når vi f.eks. har emne og projektuger, inddrager vi de faglige komponenter i mange forskellige fag, både humanistiske, naturvidenskabelige samt praktiske/musiske fag.

Vi arbejder blandt andet med en række online læringsportaler, for derigennem at skabe en bedre variation i undervisningen. 

Alle grupper på Oust Mølleskole har socialfag, hvor eleverne trænes i sociale færdigheder. Eleverne støttes i at udvikle en selvindsigt ift. egne og andres grænser, og der er fokus på at udvikle sociale redskaber hos børnene til at kunne mestre konflikter, og svære sociale situationer.

Eleverne har individuelle sociale og faglige mål, som de voksne følger op på sammen med eleverne.

Dagligdagen

Oust Mølleskolen fungerer som en almindelig skole, bare i mindre målestok. Dagen og undervisningen tilrettelægges på en måde, der er bedst for det enkelte barn. Vi arbejder både individuelt og i grupper.

Skolens hverdag er bygget op med faste rammer, tydelighed og forudsigelighed.

Sådan støtter vi dit barn

Vores tilgang til børnene er ressourcefokuseret og anerkendende. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i det, der fungerer godt, og ikke i de begrænsninger, der kan være. Derfor er det vigtigt for os, at børnene har gode oplevelser og succeser på skolen, og at disse italesættes og anerkendes. Det er vigtigt for os, at børnene føler sig set, hørt og taget alvorligt.

Oust Mølleskolen arbejder i små teams, hvor lærere og pædagoger i fællesskab sætter ind for at styrke børnenes læring og trivsel. Der er et team på 4 medarbejdere tilknyttet hver elevgruppe, som sikrer det tætte samarbejde omkring børnenes trivsel og udvikling.

Fritid

Da Oust Mølle er en heldagsskole, er fritidsordningen en integreret del af skoletilbuddet.

Om eftermiddagen er der forskellige fritidstilbud til børnene, alt fra sløjd, svømning og foreningsidræt. Herudover er der rig mulighed for leg og aktiviteter i vores flotte park og skov eller boldspil og gymnastik i hallen.

Lejrture

1-2 gange om året arrangerer hver gruppe lejrture. Turene er en stor oplevelse for både børn og voksne.

Mål

I undervisningen arbejder vi ud fra elevernes interesser og kompetencer. Formiddagens undervisning afsluttes med at vi inddrager vores elever i en evaluering, hvor vi igennem samtale og dialog i fællesskab gennemgår undervisningen og om vore elever selv vurdere, at de har opfyldt det på forhånd stillede mål.

Det bør understreges, at elevernes mening og vurdering respekteres og værdsættes ligeså højt som personalets.

Der er god læring i, at vi accepterer hinandens forskelligheder.

Skoleskift

Oust Mølleskolen har fokus på at sikre en god og positiv overlevering og opstart af nye elever og forældre. Ved udslusning til efterfølgende skoletilbud er der også fokus på en god og positiv overlevering, som betyder, at elevens gode udvikling fortsætter.

Ferieplaner

Oust Mølleskolen følger Randers Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage.

På Randers Kommunes hjemmeside kan du læse mere og hente en feriekalender - lige til at printe ud og hænge op på køleskabet.

Du kan hente seneste feriekalender her.