Oust Mølleskole

Eleverne på Oust Mølleskolen er normaltbegavede børn, som aktuelt ikke kan rummes i almindelig skolesammenhæng pga. adfærdsmæssige, sociale eller psykiske vanskeligheder.

Et forløb på Oust Mølleskolen skal hjælpe med til at højne elevens trivsel både fagligt og socialt. Fagligt vedligeholder, forbedrer og/eller indhenter vi læring i samarbejde med elev og forældre. Socialt arbejder vi på at gøre eleven klar til at kunne trives i folkeskolen, og blive i stand til at modtage undervisning i det skoletilbud, der passer bedst til eleven. Vi har fokus på at bibringe børnenes sociale kompetencer og en adfærd, så de kan begå sig i alle forpligtende fællesskaber.

Formålet er at give eleven et pusterum fra klassen, hvor eleven ofte har lidt undervisningsmæssige og sociale nederlag – for derefter evt. vende tilbage til klassen eller en anden god klasse/skole.

Visitation, opstart og udslusning

For at blive optaget på Oust Mølleskolen skal barnet visiteres hertil. Visitationen foregår gennem den skole, som barnet er indskrevet i.

Oust Mølleskolen har fokus på at sikre en god og positiv overlevering og opstart af nye elever og forældre. Ved udslusning til efterfølgende skoletilbud er der også fokus på en god og positiv overlevering, som betyder, at elevens gode udvikling fortsætter.

Organisering

Heldagsskolen henvender sig til elever fra 0. til 6. klasse. Et forløb på Heldagsskolen varer normalt mellem ½ til 3 år.

Eleverne er delt i 4 grupper med 7-8 elever. I gruppen arbejder såvel lærere og pædagoger i alt 4 medarbejdere. 

Eleverne modtager individuel tilrettelagt specialundervisning i de fag, der passer til elevens årgang samt diverse emneundervisning. Ligeledes er der fokus på undervisning i social udvikling.

Sådan støtter vi dit barn

Vores tilgang til børnene er ressourcefokuseret og anerkendende. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i det, der fungerer godt, og ikke i de begrænsninger, der kan være. Derfor er det vigtigt for os, at børnene har gode oplevelser og succeser på skolen, og at disse italesættes og anerkendes. Det er vigtigt for os, at børnene føler sig set, hørt og taget alvorligt.

Oust Mølleskolen arbejder i små teams, hvor lærere og pædagoger i fællesskab sætter ind for at styrke børnenes læring og trivsel. Der er et team på 4 medarbejdere tilknyttet hver elevgruppe, som sikrer det tætte samarbejde omkring børnenes trivsel og udvikling.

På Oust Mølleskolen arbjder vi ud fra Undervisningsministeriets retningslinjer, vedr. folkeskolkens fag, (antal af undervisningstimer), ferier og helligdage, mm. Vi opfylder de samme krav, som den almene folkeskole.

Undervisningen er primært tilrettelagt i små grupper, der tilgodeser det enkelte barns forudsætninger og behov. Derudover er der fællesundervisning, hvor børnene øves i at modtage undervisning i en større sammenhæng. Den lille størrelse på grupperne gør, at atmosfæren på skolen er tryg og hyggelig.

På Oust Mølleskolen er vi fleksible idet vi langt hen ad vejen tilrettelægger undervisningen i forhold til vores elevers kompetencer. Når vi f.eks. har emne og projektuger, inddrager vi de faglige komponenter i mange forskellige fag, både humanistiske, naturvidenskabelige samt praktiske/musiske fag.

Vi arbejder blandt andet med en række online læringsportaler, for derigennem at skabe en bedre variation i undervisningen. 

Alle grupper på Oust Mølleskole har socialfag, hvor eleverne trænes i sociale færdigheder. Eleverne støttes i at udvikle en selvindsigt ift. egne og andres grænser, og der er fokus på at udvikle sociale redskaber hos børnene til at kunne mestre konflikter, og svære sociale situationer.

Eleverne har individuelle sociale og faglige mål, som de voksne følger op på sammen med eleverne.

Oust Mølleskolen fungerer som en almindelig skole, bare i mindre målestok. Dagen og undervisningen tilrettelægges på en måde, der er bedst for det enkelte barn. Vi arbejder både individuelt og i grupper.

Skolens hverdag er bygget op med faste rammer, tydelighed og forudsigelighed.

Da Oust Mølle er en heldagsskole, er fritidsordningen en integreret del af skoletilbuddet.

Om eftermiddagen er der forskellige fritidstilbud til børnene, alt fra sløjd, svømning og foreningsidræt. Herudover er der rig mulighed for leg og aktiviteter i vores flotte park og skov eller boldspil og gymnastik i hallen.

1-2 gange om året arrangerer hver gruppe lejrture. Turene er en stor oplevelse for både børn og voksne.

I undervisningen arbejder vi ud fra elevernes interesser og kompetencer. Formiddagens undervisning afsluttes med at vi inddrager vores elever i en evaluering, hvor vi igennem samtale og dialog i fællesskab gennemgår undervisningen og om vore elever selv vurdere, at de har opfyldt det på forhånd stillede mål.

Det bør understreges, at elevernes mening og vurdering respekteres og værdsættes ligeså højt som personalets.

Der er god læring i, at vi accepterer hinandens forskelligheder.

Familiesamarbejde

Den vigtigste samarbejdspartner er forældrene, da de kender deres børn bedst. Et tæt familiesamarbejde er nødvendig for at barnet og familien får det optimale udbytte ud af opholdet på skolen.

Samarbejdet med skolen indeholder forskellige tiltag: forældreformiddage, temasnakke i gruppen, undervisning af eget og evt. andres børn, familiesamtaler med og uden barn, uforpligtende snak med andre forældre og personalet, fælles foredrag om diverse emner, aktiviteter/ture med gruppen mm. Det er vigtigt, at forældrene har lyst til at komme på skolen, og føler at de har fået noget med hjem, når de går.

Udover det tætte samarbejde i skoledagene inddrages forældrene i skolens liv. F.eks. er forældrene en uvurderlig hjælp til at afvikle den årlige Oust Mølle Rock for 5000 børn fra skoler i Randers Kommune

Formøde

Inden opstart på Heldagsskolen, inviteres forældrene til et møde med skolens leder og den kontaktperson, som tilknyttes eleven. Her snakkes bl.a. om de gensidige forventninger, og skolestarten aftales.

Elevkonferencer

Der afholdes årlige elevkonferencer for hvert barn, hvor alle relevante samarbejdspartnere mødes og drøfter barnets udvikling og fremtidige indsatser. Derudover afholdes samarbejdsmøder efter behov. Dette er med til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring barnet, som er med til at støtte barnets fremtidige udvikling og trivsel. Ikke kun på Oust Mølleskolen, men også i det fremtidige skoletilbud.

Familiesamtaler

Forældrene kender deres børn bedst, og den viden er forældre nødt til at dele, for at skolen kan hjælpe barnet. Derfor har forældre en ugentlig samtale med barnets kontaktperson, hvor vi i samarbejde kan hjælpe hinanden med at hjælpe barnet. Samtalerne kan både handle om det der lykkes, og det der skal arbejdes på, både i skolen og derhjemme.

Forældreformiddag hver uge

Hver tirsdag formiddag deltager forældrene i barnets skoledag. Her er mulighed for at møde de andre familier, og snakke med barnets pædagoger og lærere.

Forældremøde

En til to gange om året afholdes forældremøde for gruppens forældre. Her drøftes relevante temaer vedrørende gruppen.

Hvad kan forældre forvente af Heldagsskolen

Ved opstart tildeles eleven og familien en primær kontaktperson fra gruppen, som varetager kontakten i dagligdagen. Kontaktpersonen er ansvarlig for, at samarbejdet har et seriøst og vedkommende indhold, samt at samarbejdet foregår i en åben og konstruktiv tone. Kontaktpersonen vil også tage svære og udfordrende emner op omkring barnet og familien.

Heldagsskolens forventninger til samarbejdet med forældrene

Det forventes at forældre, og evt. stedforældre, bedsteforældre osv. involverer sig i elevens skolegang og indgår i et åbent og konstruktivt samarbejde. Et godt samarbejde gør det lettere at afdække elevens behov - både fagligt og socialt.

Det forventes, at forældre én gang om ugen deltager i en forældreformiddag, og aktivt deltager i de fælles oplæg/diskussioner, der kan være. Hvis dette, af arbejdsmæssige grunde ikke er muligt, skal forældre og kontaktpersonen aftale, hvorledes den ugentlige kontakt så skal foregå (en anden dag, telefonisk eller lign.)