Heldagsskolen

Eleverne på Heldagsskolen er normaltbegavede børn, som aktuelt ikke kan rummes i almindelig skolesammenhæng pga. adfærdsmæssige, sociale eller psykiske vanskeligheder.

Formålet med et ophold på Oust Mølleskolens Heldagsskole er for børnene både fagligt (vedligeholde/forbedre fagligt standpunkt eller i bedste fald indhente forsømt indlæring) og socialt (at gøre børnene klar til igen, at kunne færdes i folkeskolen og blive i stand til at modtage undervisning enten i specialtilbud eller helst i normalklasse – gerne elevens egen klasse). Vi arbejder således ud fra det udvidede undervisningsbegreb, hvor vi har meget fokus på at bibringe børnene sociale kompetencer og en adfærd, så de kan begå sig i alle forpligtende fællesskaber.

Formålet med at undervise eleverne ”væk” fra deres hjemskole/klasse er, at give eleven et "pusterum" fra klassen, hvor eleven ofte har lidt undervisningsmæssige og sociale nederlag – for derefter evt. vende tilbage til klassen eller en anden god klasse/skole.

Visitation, opstart og udslusning

For at blive optaget på Heldagsskolen skal barnet visiteres hertil via PPR. Visitationen foregår gennem den skole, som barnet er indskrevet i.

Oust Mølleskolen har fokus på at sikre en god og positiv overlevering og opstart af nye elever og forældre. Ved udslusning til efterfølgende skoletilbud er der også fokus på en god og positiv overlevering, som betyder, at elevens gode udvikling fortætter.

Organisering

Heldagsskolen på Oust Mølleskolen er en af Randers Kommunes fire specialskoler. Skolen er normeret til 21 elever i 0. til 6. klasse. Et forløb på Heldagsskolen varer normalt mellem ½ til 3 år.

Eleverne er delt i 3 grupper med 8 elever. I gruppen arbejder såvel lærere og pædagoger i alt 4 voksne og lige mange af hvert køn, da vi mener, at samvær med både mænd og kvinder er mest formålstjenligt. Gruppe 1 består af de yngste elever, herunder børn der ikke har gået i skole før opstart på Heldagsskolen. Gruppe 2 og 3 sammensættes ud fra børnenes særlige behov og udfordringer.

Eleverne modtager individuel specialundervisning tilrettelagt ud fra den enkeltes elevs behov specielt i dansk, matematik engelsk og div. emneundervisning. Hertil kommer undervisning i sociale kompetencer. Undervisningen foregår i grupper fra 1 til 8 elever samt i udslusningsperioden delvist i en decideret "normal klasseundervisningsgruppe".

Sådan støtter vi dit barn

Vores tilgang til børnene er ressourcefokuseret og anerkendende. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i det, der fungerer godt, og ikke i de begrænsninger, der kan være. Derfor er det vigtigt for os, at børnene har gode oplevelser og succeser på skolen, og at disse italesættes og anerkendes. Det er vigtigt for os, at børnene føler sig set, hørt og taget alvorligt.

Oust Mølleskolen arbejder i små teams, hvor lærere og pædagoger i fællesskab sætter ind for at styrke børnenes læring og trivsel. Der er et team på 4 medarbejdere tilknyttet hver elevgruppe, som sikrer det tætte samarbejde omkring børnenes trivsel og udvikling.

Familiesamarbejde

Den vigtigste samarbejdspartner er forældrene, da de kender deres børn bedst. Et tæt familiesamarbejde er nødvendig for at barnet og familien får det optimale udbytte ud af opholdet på skolen.

Samarbejdet med skolen indeholder forskellige tiltag: forældreformiddage, temasnakke i gruppen, undervisning af eget og evt. andres børn, familiesamtaler med og uden barn, uforpligtende snak med andre forældre og personalet, fælles foredrag om diverse emner, aktiviteter/ture med gruppen mm. Det er vigtigt, at forældrene har lyst til at komme på skolen, og føler at de har fået noget med hjem, når de går.

Udover det tætte samarbejde i skoledagene inddrages forældrene i skolens liv. F.eks. er forældrene en uvurderlig hjælp til at afvikle den årlige Oust Mølle Rock for 5000 børn fra skoler i Randers Kommune